Anëtarët e KKK-së 2016-2018

Dušan Radaković - përfaqësues i komunitetit Serb

Drejtor Ekzekutiv - OJQ Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC

Data e lindjes: 25. Korrik 1984. 

Arsimi: Arsimi i lartë (MA), Fakulteti i Sportit dhe Edukatën Fizike, Univerziteti në Mitrovicën Veriore.

Përvoja e punës: “Mobile Multi-Cultural Containers” Projekti, Radio Televizioni i Kosovës, Partners Kosova, Save the Children, NDI Kosovo dhe OJQ Centar za zastupanje demokratske kulture - ACDC.

Pozita aktuale: Menaxheri i Projektit “Sistemi Gjyqësor programi për mbështetje”, përkrahur nga USAID – i dhe MDPI.

Përshkrimi i pozitës aktuale: Planifikimi dhe implementimi i aktiviteteve të projektit, koordinimi i punës me perosnat tjerë të përfshirë në projekt, ndërlidhje me akteret relevant duke përfshirë organizatet nga shoqëria civile (OJQ), media, institucionet lokale, dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal në veri të Kosovës, përpunimi dhe prezentimi i raporteve narative, përfaqësimi publikë i organizatës dhe projekteve të saj.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Darko Dimitrijević - përfaqësues i komunitetit Serb

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Sanja Vuković - përfaqësuese e komunitetit Serb

  ADRESA: Kllokot, 

  DATA E LINDJES: 30.06.1981.

 • Gjimnazi në Prishtinë, 1996 - 1999, drejtimi shoqëror - gjuhësor;

 • Gjimnazi „Miloš Savković“, Aranđelovac, 1999 - 2000.

 • Fakulteti i Edukimit - drejtimi mësimi klasor, profesori i mësimit klasor  –  2013.

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Slobodan Mitić - përfaqësues i komunitetit Serb

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Živoin Ćirković - përfaqësues i komunitetit Serb

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Berhil Šasivari - përfaqësues i komunitetit Boshnjak                                       

 ADRESA: fshati GRNČARE, PRIZREN

 TELEFON: 0037744380418

 E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DATA E LINDJES: 17.09.1982

 STATUSI MARTËSOR: i Martuar / Babai i tre fëmijeve

 ARSIMI: Jurist i diplomuar 

 GJUHËT: Boshnjake, Shqip, Anglisht, Sërbisht

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amela Radončić - përfaqësuese e komunitetit Boshnjak

Data e lindjes: 24.11.1989.

Adresa:Vitomiricë - Peja

Telefon:+377 45 597 361

Studimet Bachelor në Univerzitin e Pejës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara  

Drejtimi – Administrimi i Biznesit 2009 – 2012

Studimet Master në Univerzitetin “Haxhi Zeka“ Peja, Drejtimi – Administrimi i Biznesit 2013 - 2016

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 Isak Meta - përfaqësues i komunitetit Boshnjak   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Esin Şişko - përfaqësuese e komunitetit Turk   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Agim Rifat - përfaqësues i komunitetit Turk   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Liriye Gaş - përfaqësuese e komunitetit Turk   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Adem Abazaj - përfaqësues i komunitetit Egjiptian   

 Pozita: Drejtor - Ojq Piramida 2011

 Lindur me : 23. 03. 1961

 Arsimi: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, drejtimi: Administrim Biznesi

 Gjuhët: Shqip,serbisht, Italisht

 Statusi: i martuar

 Tel: +377 44 146 612

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

  Lendrit Qeli - përfaqësues i komunitetit Egjiptian   

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Blerim Ibrahimi - përfaqësues i komunitetit Ashkali  

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Qerim Emini - përfaqësues i komunitetit Ashkali  

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Gazmen Salijević - përfaqësues i komunitetit Rom   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

  Seljatin Emini - përfaqësues i komunitetit Rom  

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

  

  Emrin Zurapi - përfaqësues i komunitetit Goran   

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

   

  Salif Zećiri - përfaqësues i komunitetit Goran   

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  Lazar Radulović - përfaqësues i komunitetit Malazez   

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

   

  Biserka Djurdjević - përfaqësuese e komunitetit Malazez   

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 Sebastijan Čolakić - përfaqësues i komunitetit Kroat   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

  Cicilija Čolakić - përfaqësuese e komunitetit Kroat   

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Branislav Nikolić - përfaqësues i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës   

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Ivan Tomić - përfaqësues i Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës

   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  

  Uroš Staletović - përfaqësues i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.