Takimi i grupit punues për legjislacion dhe Grupit punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

22 Mars 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, shqyrtuan Projektligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave. Pas shqyrtimit  anëtarët propozuan plotësim ndryshimin e disa neneve, dhe të njëjtat u pajtuan që t’ia propozojnë Këshillit për miratim.