Njoftim për shtyp 12 Prill 2019

Prishtinë, më 12 Prill 2019

Bazuar në planin e punës së hartuar, sot përfaqësuesit Rom në Këshillin Konsulltativ për Komunitete kanë mbajtur takimin e tyre bashkëbisedues me antarët Rom të shoqërisë civile dhe aktivistët. Takimi kishtë të bëjë me ofrimin e raportit të punës së bërë nga emrimi deri më sot si dhe ndarja e sfidave dhe inputeve të identifikuara nga tereni. Në fund të takimit dolën edhe rekomandime të shumta të cilët do ti ndihmojnë përfaqësuesit Rom për punën më të mirë pranë Këshillit Konsulltativ për Komunitete.