Punëtoria

Punëtoria 24 - 26 Shkurt 2020.

Nga 24 - 26 shkurt është mbajtur Punëtoria për hartimin e Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-047  për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës.