Grupet punuese të KKK-së

Grupi Punues për Legjislacion

1. Agim Rifat – Komuniteti Turk
2. Adem Abazaj – Komuniteti Egjiptian
3. Darko Dimitrijević – Komuniteti Serb
4. Berhil Šasivari – Komuniteti Boshnjak
5. Qerim Emini - Komuniteti Ashkali

Grupi Punues për Çështje të Arsimit

1. Lendrit Qeli – Komuniteti Egjiptian
2. Amela Radončić – Komuniteti Boshnjak
3. Sanja Vuković – Komuniteti Serb
4. Esin Şişko – Komuniteti Turk
 
5. Seljatin Emini – Komuniteti Rom

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

1. Sanja Vuković – Komuniteti Serb
2. Sebastijan Čolakić – Komuniteti Kroat
3. Salif Zećiri – Komuniteti Goran
4. Amela Radončić – Komuniteti Boshnjak
5. Biserka Djurdjević – Komuniteti Malazez 

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

1. Lazar Radulović – Komuniteti Malazez
2. Dušan Radaković – Komuniteti Serb
3. Isak Meta – Komuniteti Boshnjak
4. Liriye Gaş – Komuniteti Turk
5. Blerim Ibrahimi – Komuniteti Ashkali 

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

1. Esin Şişko – Komuniteti Turk
2. Živoin Ćirković – Komuniteti Serb
3. Emrin Zurapi – Komuniteti Goran
4. Cicilija Čolakić – Komuniteti Kroat

5. Slobodan Mitić – Komuniteti Serb