Kryesuesi dhe Zëvendës kryesuesi

Lista e Kryesuesve dhe Zëvendës kryesuesve të KKK-së dhe Grupet Punuese

Këshilli Konsultativ për Komunitete Grupi Punues për Legjislacion
Gazmen Salijević, kryesues i KKK-së
Darko Dimitrijević, zv.kryesues i KKK-së
Isak Meta, zv.kryesues i KKK-së
Agim Rifat, kryesues i GP
Adem Abazaj, Zëvendës kryesues i GP
Grupi Punues për Çështje të Arsimit Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve
Lendrit Qeli, Kryesues i GP
Amela Radončić, Zëvendës kryesuese e GP
Sanja Vuković, Kryesuese e GP
Sebastijan Čolakić, Zëvendës kryesues i GP
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale Grupi Punues për Çështje të Kulturës
Lendrit Qeli, Kryesues GP
Dušan Radaković, Zëvendës kryesues i GP
Esin Şişko, Kryesuese e GP
Živoin Ćirković, Zëvendës kryesues i GP