JAVNO OBAVEŠTENJE


REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTIT
REPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT
REPUBLIKA KOSOVO – KANCELARIJA PREDSEDNIKA

SEKRETARIATI I KËSHILLIT KONSULTATIV PËR KOMUNITETE
SEKRETARIAT OF THE CONSULTATIVE COUNCIL FOR COMMUNITIES
SEKRETARIJAT KONSULTATIVNOG VEĆA ZA ZAJEDNICE

Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem dekreta Br. DNJ – 02 – 2017 predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice 

OBJAVLJUJE JAVNO OBAVEŠTENJE

• Pozivaju se organizacije koje predstavljaju zajednice da podnesu zahtev za prijavljivanje, spisak kandidata za članove Konsultativnog veća za zajednice i spisak delegata sa pravom glasa.
• Pozivaju se lica koja pripadaju nevećinskim zajednicama na Kosovu, da se prijave pojedinačno za članove Konsultativnog veća ta zajednice.
• Organizacije koje predstavljaju zajednice – podrazumevaju svaku nevladinu organizaciju, koja je osnovana i registrovana u skladu sa određenim zakonom i koja izjavljuje da predstavlja određenu zajednicu.
• Konsultativno veće za zajednice se sastoji od predstavnika svih zajednica na Kosovu i predstavnika Vlade, Kancelarije predsednika i ostalih relevantnih agencija, kako je određeno članom 12 (6) Zakona koji obuhvata:
o po dva (2) predstavnika romske, egipatske, goranske, aškalijske, crnogorske i hrvatske zajednice, od kojih jedan (1) može biti poslanik Skupštine Republike Kosovo.
o po tri (3) predstavnika bošnjačke i turske zajednice, od kojih jedan (1) može biti poslanik Skupštine Republike Kosovo.
o pet (5) predstavnika iz sprske zajednice, od kojih dvoje (2) mogu biti poslanici Skupštine Republike Kosovo.
Poslednji rok za prijavu: 

Prijave se moraju predati u Sekretarijatu Veća do 23.07.2020. godine, u 16:00 časova. Prijave predate nakon ovog roka neće biti prihvaćene.

Kako da se prijavite:
Prijave možete slati:
• Elektronskom poštom
• Fizičkom predajom ili
• Putem redovne pošte na dole navedenu adresu:

Zgrada Skupštine, Kancelarija predsednika Republike Kosovo
Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, kancelarija N-320, Priština, 10000, Kosovo

Da preuzmete aplikaciju molimo vas posetite internet stranicu Konsultativnog veća za zajednice (na službenim jezicima): www.ccc-rks.net

Ili kontaktirajte: Avnija Bahtijari
Telefon: +383 (038) 200 12 048
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

1. Procedure prijavljivanja i nominacija za članove Veća:

1. U roku od trideset (30) kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja organizacije koje predstavljaju zajednice, mogu da se prijave Veću i treba da podnesu sledeća dokumenta:
*  popunjen zahtev za prijavu;
* Potvrdu/Certifikat registracije i Statut organizacije koja predstavlja određenu zajednicu;
* Spisak aktivnosti organizacije koja predstavlja određenu zajednicu;
* Izjavu koja pokazuje reputaciju o dobar odnos sa zajednicom koju traži da predstavlja
*  Izjavu o neučestvovanju u aktivnostima narušavanja međuetničkih odnosa u Republici Kosovo;
*  Izjavu u poštovanju Kodeksa ponašanja
* Spisak kandidata za članove Veća koji treba da obuhvati:
        * CV kandidata i kopiju identifikacionog dokumenta Republike Kosovo;
        * Spisak prioriteta u slučaju odabira kandidata za predstavnika određene zajednice u Veću;
        * Dokaz iz suda da kandidat nije osuđivan za krivično delo.
        * Spisak delegata koji učestvuju i glasaju u izboru kandidata određene zajednice.         

2. Spisak kandidata i delegata

Spisak kandidata i spisak delegata koji će glasati treba da sadrže ove podatke:
* spisak kandidata za članove Veća treba da sadrži najmanje dva (2) kandidata od kojih pedeset (50) odsto treba da budu muškarci, a pedeset (50) odsto žene;
* u slučaju da zajednica ima neparan broj članova u Veću, nijedan od dva pola neće imati nižu zastupljenost od četrdeset (40) odsto, ili višu od šezdeset (60) odsto na listi kandidata;
*Spisak delegata koji će glasati iz svake organizacije koja predstavlja zajednicu koja se prijavljuje, treba da sadrži dva (2) lica.
U roku od trideset (30) kalendarskih dana, od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kandidati koji se pojedinačno prijave za članove Veća, treba da prilože sledeća dokumenta:
            * popunjen zahtev za prijavljivanje;
            * izjavu koja pokazuje reputaciju o dobar odnos sa zajednicom koju traži da predstavlja
*  izjavu o neobuhvaćenostiu aktivnosti kvarenja međuetničkih odnosa u Republici Kosovo;
*  izjavu u poštovanju Kodeksa ponašanja;
* CV kandidata;
* kopiju identifikacionog dokumenta Republike Kosovo;
* spisak prioriteta u slučaju odabira kandidata za predstavnika određene zajednice u Veću;
 * dokaz iz suda da kandidat nije osuđivan za krivično delo.

3. Kriterijumi podobnosti za člana Veća

Jedno lice ne može biti član Veća ukoliko on/ona:

* nema više od osamnaest (18) godina na dan sednice za nominacije;

* nije registrovan/na kao građanin/ka Republike Kosovo;

* je osuđen/na pravosnažnom sudskom odlukom za krivično delo koje je kažnjivo zatvorom od šest (6) i više meseci, ili za bilo koji zločin koji je povezan sa govorom mržnje, diskriminacijom, netolerancijom ili motivisanjem etničkog nasilja, nezavisno od trajanja takve kazne.

* jedno lice ne može biti član Veća ukoliko je on/na bio član Veća tokom dva (2) mandata.

4. Razmatranje zahteva za prijavljivanje

Sekretarijat razmatra zahteve za prijavljivanje organizacija koje predstavljaju zajednice i kandidata koji se kandiduju pojedinačno.

U slučaju da je zahtev za prijavu nepotpun, Sekretarijat obaveštava organizaciju koja zastupa zajednicu i kandidate koji se kandiduju pojedinačno u roku od sedam (7) dana od dana podnošenja prijave o dokumentima koji nedostaju i isti treba da se dopune u roku od sedam (7) dana od dana kada je obavešten o nedostatku potrebne dokumentacije.

Organizacija koja predstavlja zajednicu ili kandidat koji se kandiduje pojedinačno, koji/ koja nije predao/la dokumentaciju u skladu sa ovim Statutom, neće moći da učestvuje na sednici nominacija.

Sekretarijat na osnovu razmotrene dokumentacije obaveštava organizacije koje predstavljaju zajednice i kandidate koji se kandiduju pojedinačno o ispunjenju zahteva za prijavljivanje u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od dana kada je istekao poslednji rok za prijavljivanje.

5. Organizovanje sednice za nominacije

U roku od petnaest (15) dana od dana ispunjenja zahteva za prijavljivanje od strane organizacija koje predstavljaju određene zajednice i kandidata koji se pojedinačno kandiduju, Sekretarijat organizuje održavanje sednice za nominacije.

Sekretarijat pismeno obaveštava organizacije koje predstavljaju određenu zajednicu i kandidate koji se pojedinačno kandiduju o datumu i mestu održavanja sednice za nominacije, najmanje pet (5) dana pre njenog održavanja.

Obaveštenje za organizacije koje predstavljaju zajednicu i kandidate koji se pojedinačno kandiduju u vezi sa sednicom za nominacije treba da sadrži:

* datum i mesto sednice za nominacije;

* listu organizacija koje predstavljaju zajednice koje će učestvovati u nominacijama predstavnika određene zajednice u Veću;

* listu predloženih kandidata za članove Veća i delegata koji će glasati na sednici za nominacije.

 

Formulari:

1. Prijava za organizaciju
2. Prijava za kandidata predloženog od strane NVO-a
3. Prijava za pojedinačnog kandidata
4. Spisak aktivnosti organizacije
5. Spisak izjava
6. Spisak kandidata i delegata7. Spisak prioriteta

 

 

 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTIT
REPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT
REPUBLIKA KOSOVO – KANCELARIJA PREDSEDNIKA

SEKRETARIATI I KËSHILLIT KONSULTATIV PËR KOMUNITETE
SEKRETARIAT OF THE CONSULTATIVE COUNCIL FOR COMMUNITIES
SEKRETARIJAT KONSULTATIVNOG VEĆA ZA ZAJEDNICE

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın  İH – 02 – 2017 Nolu Kararname aracılığıyla yayınlanan, Topluluklar için Danışma Konseyi Tüzüğü’nün 22. maddesi uyarınca, Topluluklar için Danışma Konseyi Sekreteryası  
BU KAMU BİLDİRİSİNİ YAYINLAR

• Toplulukların temsilci kuruluşları, başvuru talebini, Topluluklar için Danışma Konseyi’nde üye için aday listesini ve oy hakkı ile delegelerin listesini sunmaya davet edilirler.
• Kosova’da çoğunluk olmayan topluluklara ait kişiler, Topluluklar için Danışma Konseyi’nde üye için bireysel şekilde başvurmak için davet edilirler.
Tüm başvurular için son tarih:

Başvurular, 23.07.2020 tarihi, saat 16:00’ya kadar Konsey Sekreteryası’na gönderilmelidirler.  Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir. 

Nasıl başvurabilirsiniz:
Başvurular aşağıdakiler aracılığıyla gönderilebilir:
• E-posta
• Fiziksel teslimat ve
• Aşağıdaki adreste normal posta ile:

Meclis Binası, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi,
Topluluklar için Danışma Konseyi Sekreteryası, Ofis N-320, Priştine, 10000, Kosova 


Başvuruları indirmek için lütfen Topluluklar için Danışma Konseyin internet sayfasını www.ccc-rks.net 

Başvurusu:

1. TOPLULUK İÇİN TEMSİLCİ KURULUŞU BAŞVURUSU 
2. TOPLULUKLAR İÇİN DANIŞMA KONSEYİ’NDE ÜYE İÇİN KURULUŞ TARAFINDAN ÖNERİLEN ADAY BAŞVURUSU
3. TOPLULUKLAR İÇİN DANIŞMA KONSEYİ’NDE ÜYE İÇİN BİREYSEL ADAY BAŞVURUSU    
4. İlgili topluluğun temsilci kuruluşun faaliyetler listesi
5. Beyan
6. KONSEY’DE ÜYE İÇİN ADAYLARIN VE DELEGELERİN LİSTESİ

7. Konsey’de ilgili topluluğun temsilcisi olarak aday olarak öncelikler listesi