Author archives

Seancat e Nominimit

Sot janë mbajtur Seancat e Nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve turk dhe rom për anëtar të ri në Këshillin Konsultativ për Komunitete.

Seancat e Nominimit

Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Ka filluar mbajtja e seancave të nominimit me organizatat përfaqësuese të komuniteteve për anëtar të ri në Këshillin Konsultativ për Komunitete. Sot janë mbajtur seancat e nominimit me organizatat përfaqësuese të komunitetit malazez dhe të komunitetit ashkali.

Këshilli Konsultativ për Komunitete

29-30. Qershor 2022, Prevallë Këshilli Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentes me mbështetjen e Misionit të OSBE-së, ka organizuar punëtorinë për ngritjen e kapaciteteve që synon rritjen e përfshirjes së anëtarëve të Këshillit në të gjitha çështjet që lidhen me mandatin e tyre. Qëllimi i punëtorisë ishte forcimi i vetëdijes së Këshillit …