Grupet punuese të KKK-së


 • Grupi Punues për Çështje të Arsimit:
 1. Sevim Bërveniku, anëtare – komuniteti turk
 2. Fehim Sali, anëtar – komuniteti goran
 3. Bajram Ilazi, anëtar – komuniteti ashkali
 4. Sunaj Garipi, anëtar – komuniteti rom
 5. Dževahira Kolenović, anëtare – komuniteti boshnjak

 • Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale:
 1. Besart Jashari, anëtar – komuniteti ashkali
 2. Agim Ferati, anëtar – komuniteti boshnjak
 3. Josip Cirimotić, anëtar – komuniteti kroat
 4. Denis Ivić, anëtar – komuniteti malazez
 5. Nurije Shala, anëtare – përfaqësuese e Qeverisë

 • Grupi Punues për Çështje të Kulturës:
 1. Mirjeta Qehaja, anëtare – komuniteti egjiptian
 2. Miloš Arsić, anëtar – komuniteti serb
 3. Silvana Palić, anëtare – komuniteti kroat
 4. Valentina Ivić, anëtare – komuniteti malazez
 5. Zoran Đokić, anëtar – komuniteti serb

 • Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve:
 1. Alisa Avdi, anëtare – komuniteti rom
 2. Saša Petrović, anëtar – komuniteti serb
 3. Almedin Fejza, anëtar – komuniteti boshnjak
 4. Amira Mustafa, anëtare – komuniteti goran
 5. Sevim Bërveniku, anëtare – komuniteti turk

 •   Grupi Punues për Legjislacion:
 1. Ibrahim Ömer, anëtar – komuniteti turk
 2. Petar Djordjević, anëtar – komuniteti serb
 3. Blerim Shala, anëtar – komuniteti egjiptian
 4. Donika Kadaj Bujupi, anëtare – përfaqësuese e Presidencës
 5. Elizabeth Katherine Gowing, anëtare – përfaqësuese e Qeverisë