31. Gusht 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin e Grupit Punues për Çështje të Kulturës, i cili do t’i dërgohet…
29. Korrik 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin dhe komentet në Projektligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave.…
22 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Pas shqyrtimit dhe diskutimeve,…
08 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, shqyrtuan Projektligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive…
08 Korrik 2021, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit malazez në Këshill, z. Denis Ivić, dhe znj. Vesna Dabetić, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, si dhe në bashkëpunim…
29. Korrik 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin dhe komentet në Projektligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave.…
30 Qershor 2021, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit rom në Këshill, z. Ridvan Gashi, dhe z. Senad Gushani, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, si dhe në bashkëpunim…
28 Qershor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështjet e Punësimit dhe Çështje Sociale në takimin e mbajtur sot, ka pritur zv.ministrin për Komunitete dhe Kthim, z. Gazmen Salijevic.
23 Qershor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Plotësimin dhe Ndryshmin e Ligjit NR. 04/L-017 për Ndihmën Juridike Falas. Pas diskutimeve dhe…
23 Qershor 2021, Prishtinë Grupi punues për çështje të gjuhëve mbajti sot takim, në të cilin morri pjesë edhe Ministri i Administrates dhe Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi. Pas diskutimit…