Javno Obaveštenje

Na osnovu člana 22 i 38 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem dekreta Br. DNJ – 02 – 2017 predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, 

OBJAVLJUJE JAVNO OBAVEŠTENJE

  • Za jednu (1) kandidatkinju za srpsku zajednicu i jednog (1) kandidata za goransku zajednicu za članstvo uKonsultativnom veću za zajednice.
  • Pozivaju se organizacije koje predstavljaju srpsku i goransku zajednicu da podnesu zahtev za prijavljivanje, listu kandidata za članstvo u Konsultativnom veću za zajednice i spisak delegata sa pravom glasa.
  • Pozivaju se lica koja pripadaju srpskoj i goranskoj zajednici na Kosovu, da se prijave pojedinačno za članstvo u Konsultativnom veću za zajednice.
  • Organizacije koje predstavljaju zajednice – podrazumevaju svaku nevladinu organizaciju, koja je osnovana i registrovana u skladu sa određenim zakonom i koja izjavljuje da predstavlja određenu zajednicu.
  • Mandat kandidatkinje/a za članstvo u Veću traje do 03.11.2024.

Poslednji rok za prijavu:

Prijave se moraju predati u Sekretarijatu Veća do 15.06.2024. godine. Prijave predate nakon ovog roka neće biti prihvaćene.

Kako da se prijavite:

Prijave možete slati:

  • Elektronskom poštom
  • Fizičkom predajom ili
  • Putem redovne pošte na dole navedenu adresu:

Zgrada Skupštine, Kancelarija Predsednice Republike Kosovo

Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, kancelarija N-320, Priština, 10000, Kosovo

Da preuzmete aplikaciju molimo vas posetite internet stranicu Konsultativnog veća za zajednice (na službenim jezicima): www.ccc-rks.net/javno-obavestenje/