Komunikatë për shtyp 24 janar 2018

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë, më 24 janar 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën ka shqyrtuar Programin Legjislativ për Vitin 2018, si dhe Planin Vjetor të Dokumenteve Strategjike për Vitin 2018. Pas shqyrtimit anëtarët janë përcaktuar për njëzet e një (21) projektligje, si dhe dymbëdhjetë (12) projekt strategji, për të cilat kanë vlerësuar se mundë të jenë me rëndësi për komunitetet, dhe se në fazën e konsultimeve mundë të ofrojnë komente nga ana e tyre.