Komunikatë për shtyp 28 mars 2017

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë, më 28 mars 2017

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit punues në kuadër të konsultimeve publike, shqyrtuan Projekt Rregulloren për Mënyrën e Funksionimit të Komisionit Ndërministror për Investimet Strategjike. Pas shqyrtimit, anëtarët e grupit punues e vlerësuan si të mirë hartimin e projekt rregullores, nga propozuesi, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, dhe se nuk patën komente shtesë në të.