Komunikatë për shtyp 31 tetor 2017

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë 31 tetor 2017

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën ka shqyrtuar Projekt Strategjinë Shtetërore Kundër Terrorizmit dhe Plani i Veprimit 2018 – 2022. Pas diskutimit dhe shqyrtimit nga ana e anëtarëve të grupit punues, z. Agim Rifat, kryesues i këtij grupi, konstatoi se dokumenti është i hartuar mirë, i përmban gjërat e duhura dhe se nuk kemi ndonjë propozim apo koment shtesë lidhur me këtë Projekt Strategji.