Sastanak sa predstavničkim organizacijama aškalijske zajednice

Predstavnik aškalijske zajednice u Veću g. Bajram Ilazi u okviru Godišnjeg plana rada Veća i u saradnji sa Sekretarijatom Veća organizovali su sastanak sa predstavničkim organizacijama, učesnicama u procesu nominacije za članove Veća. Na sastanku je g. Bajram Ilazi u svojstvu zamenika predsedavajućeg Veća i člana radne grupe za pitanja obrazovanja detaljno obavestio prisutne o dosadašnjem radu Veća, od kada su imenovani članovi, kao i o radu radne grupe.

Nakon izveštavanja od strane g. Bajrama Ilazi učesnici na sastanku su u okviru otvorene diskusije istakli probleme poput nedovoljnog zapošljavanja pripadnika aškalijske zajednice, izazovima i poteškoćama na polju obrazovanja i kulture i zatražili od člana Veća da u okviru svog rada u radnim grupa i u Veću, razmatraju i da se angažuju na adresiranju pomenutih problema.

Od strane učesnika ocenjeno je kao jako pozitivno i korisno organizaovanje ovakvih sastanaka jer se pruža mogućnost i zajedničko delovanje između članova Veća i predstavničkih organizacija aškalijske zajednice.