Sastanak sa romskom zajednicom

30. jun 2021, Priština

Predstavnici romske zajednice u Savetu g. Ridvan Gaši, i g. Senad Gushani je, u okviru Godišnjeg plana rada Saveta, kao iu saradnji sa Sekretarijatom Saveta, organizovao sastanak sa Predstavničkim organizacijama romske zajednice, koje učestvuju u procesu imenovanja članova romske zajednice. u Konsultativnom veću za zajednice. U susretu g. Ridvan Gaši, upoznao je prisutne o ​​dosadašnjem radu Saveta, od vremena njihovog imenovanja u Savet, kao io radu Radne grupe za jezička pitanja, u svojstvu predsedavajućeg ove radne grupe.

G-din Senad Gushani je u svojoj diskusiji upoznao prisutne sa radom Radne grupe za pitanja obrazovanja.

Nakon saopštenja g. Ridvan Gaši, i g. Senad Gushani, učesnici sastanka u okviru otvorene diskusije, pokrenuli su pitanja kao što su nedovoljna zaposlenost pripadnika romske zajednice, izazovi i poteškoće u oblasti obrazovanja, kulture i jezika pripadnika romske zajednice, kao i i zamolio dva člana Saveta da se tokom svog rada u radnim grupama iu Savetu bave i angažuju u rešavanju pitanja koja su pokrenuli.

Ovakvu organizaciju učesnici sastanka su ocenili kao veoma korisnu jer nudi saradnju i interakciju između članova Saveta i reprezentativnih organizacija romske zajednice.