Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim komentet e Grupit Punues për Legjislacion në Projektligjin për Artin dhe Kulturën, pas diskutimeve dhe shqyrtimit të njëjtat u miratuan nga anëtarët e Këshillit. Gjithashtu, nëtakim anëtarët shqyrtuan edhe propozim komentet e grupit punues  nëStrategjinë për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre 2023 – 2027, pas shqyrtimit dhe diskutimeve nga ana e anëtarëve, komentet me propozime shtesë u miratuan nga anëtarët e Këshillit.