Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim komentet në Projektligjin për Provimin e Maturën Shtetërore dhe Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit NR. 06/L-10 për Noterinë, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin NR. 08/L-149. Pas diskutimit dhe shqyrtimit propozim komentet u miratuan nga anëtarët e Këshillit. Në takim Këshilli, shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike.