Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, në të cilin është zgjedhur kryesia e re e Këshillit. Kryesues i Këshillit është zgjedhur z. Atakan Koro, përfaqësuesi i komunitetit turk, ndërsa për zëvendësit janë zgjedhur, znj. Valentina Ivić, përfaqësuese e komunitetit malazez dhe z. Petar Đorđević, përfaqësuesi i komunitetit serb në Këshillin Konsultativ për Komunitete.