Istorija


SVZ je počelo sa radom 2005. godine kao neformalno telo pridodato kosovskoj delegaciji u pregovorima o statusu i sačinjeno je od predstavnika nevećinskih zajednica. Veće je razvilo Okvir za zaštitu prava zajednica na Kosovu, koji je omogućio višeslojan i međusobno povezan sistem ustavnih i zakonskih mera za osiguranje pune zaštite i uživanja individualnih prava i prava zajednica za pripadnike manjinskih zajednica na Kosovu. Okvir je bio predstavljen tokom pregovora o statusu, i kasnije je on poslužio za izradu Zakona o unapređenju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika, donetog 2008. godine (Zakon o Zajednicama).

SVZ je formirano na osnovu Člana 60 Ustava Republike Kosova, Člana 12 Zakona o zajednicama. Veće je formalno formirano Dekretom Predsednika od 15-og septembra 2008. godine i održalo je svoju inauguracionu sednicu 23. decembra 2008. godine.