Sekretarijat KVZ-a


Sekretarijat je odgovoran za pružanje pravnih saveta predsedavajućem i zamenicima predsedavajućeg, kao i ostalim članovima Veća, kako bi se obezbedila funkcionalnost rada Veća u skladu sa Ustavom i Zakonom o zajednicama.  Sekretarijat obezbeđuje rad i upravljanje Veća i njegovih radnih grupa, uključujući organizaciju, dnevni red sastanaka i vođenje plenarnih sednica. Generalni sekretar je odgovoran za vršenje svih neophodnih priprema za sastanke Veća i njegovih radnih tela, kao i za rukovođenje Sekretarijatom. Generalni sekretar obaveštava članove Veća, bez odlaganja, o svim pitanjima koja su podneta Savetu na pregled od strane trećih strana ili spoljnih agencija.

Članovi Sekretarijata KVZ-a
  1. Nafiye Gaş,  Generalni sekretar Savetodavnog veća za zajednice
  2. Avnija Bahtijari, Viši službenik za komunikaciju u Sekreatrijatu Savetodavnog veća za zajednice,
  3. Zijush Ahmeti, Viši pravni službenik u Sekretarijatu Savetodavnog veća za zajednice,
  4. Sead Bardhi, Viši pravni službenik u Sekretarijatu Savetodavnog veća za zajednice,