Sekretariati i KKK-së


Sekretariati i Këshillit është përgjegjës për dhënien e këshillave juridike kryesuesit dhe zëvendës- kryesuesit, si dhe anëtarëve të grupeve punuese, për të siguruar punën sa më funksionale të Këshillit në përputhje më Kushtetutën e Kosovës dhe më Ligjin për Komunitete. Sekretariati është përgjegjës për punën e Këshillit dhe grupeve punuese duke përfshirë organizimin, rendin e ditës dhe udhëheqjen e seancave plenare. Sekretari i Përgjithshëm është përgjegjës për përgatitje të nevojshme për takimet e Këshillit dhe grupeve punuese si dhe për menaxhimin e Sekretariatit. Sekretari i Përgjithshëm i njofton anëtarët e Këshillit për çdo çështje të cilat i janë parashtruar Këshillit nga ana e agjensioneve të jashtme.  

Anëtarët e Sekretariatit të KKK-së
  1. Nafiye Gaş,  Sekretare  e përgjithshme e KKK-së,
  2. Avnija Bahtijari, Zyrtar i Lartë për komunikim në Sekretariatin e KKK-së,
  3. Zijush Ahmeti, Zyrtar i Lartë Ligjor në Sekretariatin e KKK-së,
  4. Sead Bardhi, Zyrtar i Lartë Ligjor në Sekretariatin e KKK-së,