Anëtarët e KKK-së 2016-2018


Dušan Radaković – përfaqësues i komunitetit Serb

Drejtor Ekzekutiv – OJQ Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC
Data e lindjes: 25. Korrik 1984.
Arsimi: Arsimi i lartë (MA), Fakulteti i Sportit dhe Edukatën Fizike, Univerziteti në Mitrovicën Veriore.
Përvoja e punës: “Mobile Multi-Cultural Containers” Projekti, Radio Televizioni i Kosovës, Partners Kosova, Save the Children, NDI Kosovo dhe OJQ Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC.
Pozita aktuale: Menaxheri i Projektit “Sistemi Gjyqësor programi për mbështetje”, përkrahur nga USAID – i dhe MDPI.
Përshkrimi i pozitës aktuale: Planifikimi dhe implementimi i aktiviteteve të projektit, koordinimi i punës me perosnat tjerë të përfshirë në projekt, ndërlidhje me akteret relevant duke përfshirë organizatet nga shoqëria civile (OJQ), media, institucionet lokale, dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal në veri të Kosovës, përpunimi dhe prezentimi i raporteve narative, përfaqësimi publikë i organizatës dhe projekteve të saj.
email: dusan.radakovic@acdc-kosovo.org

Darko Dimitrijević – përfaqësues i komunitetit Serb

email: darko.gorazdevac@gmail.com

Sanja Vuković – përfaqësuese e komunitetit Serb

ADRESA: Kllokot,
DATA E LINDJES: 30.06.1981.
• Gjimnazi në Prishtinë, 1996 – 1999, drejtimi shoqëror – gjuhësor;
• Gjimnazi „Miloš Savković“, Aranđelovac, 1999 – 2000.
• Fakulteti i Edukimit – drejtimi mësimi klasor, profesori i mësimit klasor – 2013.
email: sanja3006@yahoo.com

Slobodan Mitić – përfaqësues i komunitetit Serb

email: smdscobi@gmail.com

Živoin Ćirković – përfaqësues i komunitetit Serb

email: zivoingracanica@gmail.com

Berhil Šasivari – përfaqësues i komunitetit Boshnjak 

ADRESA: fshati GRNČARE, PRIZREN
TELEFON: 0037744380418
E-MAIL: berhilsasivari@gmail.com
DATA E LINDJES: 17.09.1982
STATUSI MARTËSOR: i Martuar / Babai i tre fëmijeve
ARSIMI: Jurist i diplomuar
GJUHËT: Boshnjake, Shqip, Anglisht, Sërbisht
email: berhilsasivari@gmail.com

Amela Radončić – përfaqësuese e komunitetit Boshnjak

Data e lindjes: 24.11.1989.
Adresa:Vitomiricë – Peja
Telefon:+377 45 597 361
Studimet Bachelor në Univerzitin e Pejës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
Drejtimi – Administrimi i Biznesit 2009 – 2012
Studimet Master në Univerzitetin “Haxhi Zeka“ Peja, Drejtimi – Administrimi i Biznesit 2013 – 2016
email: radoncic2350@gmail.com

Isak Meta – përfaqësues i komunitetit Boshnjak

email: isak_meta@hotmail.com

Esin Şişko – përfaqësuese e komunitetit Turk

email: esinsisko@yahoo.com

Agim Rifat – përfaqësues i komunitetit Turk

email: kotyaz@yahoo.com

Liriye Gaş – përfaqësuese e komunitetit Turk

email: lirka62@hotmail.com

Adem Abazaj – përfaqësues i komunitetit Egjiptian

Pozita: Drejtor – Ojq Piramida 2011
Lindur me : 23. 03. 1961
Arsimi: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, drejtimi: Administrim Biznesi
Gjuhët: Shqip,serbisht, Italisht
Statusi: i martuar
Tel: +377 44 146 612
email: adem.abazaj@hotmail.com

Lendrit Qeli – përfaqësues i komunitetit Egjiptian

email: lendritqeli_ojq-prosperiteti@live.com

Blerim Ibrahimi – përfaqësues i komunitetit Ashkali

email: blerim.r.ibrahimi@hotmail.com

Qerim Emini – përfaqësues i komunitetit Ashkali

email: qerim.emini@gmail.com

Gazmen Salijević – përfaqësues i komunitetit Rom

email: gsalijevic@gmail.com

Seljatin Emini – përfaqësues i komunitetit Rom

email: seljatin.emini@gmail.com

Emrin Zurapi – përfaqësues i komunitetit Goran

email: emrin.zurapi@gmail.com

Salif Zećiri – përfaqësues i komunitetit Goran 

email: salifzeciri@gmail.com

Lazar Radulović – përfaqësues i komunitetit Malazez

email: lazarradulovic@hotmail.com

Biserka Djurdjević – përfaqësuese e komunitetit Malazez

email: bisadjurdjevic@yahoo.com

Sebastijan Čolakić – përfaqësues i komunitetit Kroat 

email: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com

Cicilija Čolakić – përfaqësuese e komunitetit Kroat

email: hrvatska.udrugasvn@hotmail.com

Branislav Nikolić – përfaqësues i Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës

email: branislav.nikolic@president-ksgov.net

Ivan Tomić – përfaqësues i Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës

email: ivan.tomic@rks-gov.net

Uroš Staletović – përfaqësues i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim

email: uros.staletovic@rks-gov.net