Kryesuesi dhe Zëvendës kryesuesit 2022 – 2024


Lista e Kryesuesve dhe Zëvendës kryesuesve të KKK-së dhe Grupet Punuese

Këshilli Konsultativ për KomuniteteGrupi Punues për Legjislacion
Agim Ferati, kryesues i KKK-së
Sevim Bërveniku, zv.kryesuese e KKK-së
Bajram Ilazi,
 zv.kryesuesi i KKK-së
Petar Đorđević, kryesues i GP
Elizabeth Katherine Gowing, Zëvendës kryesuese e GP
Grupi Punues për Çështje të ArsimitGrupi Punues për Çështje të Gjuhëve
Atakan Koro, Kryesues i GP
Dževahira Kolenović, Zëvendës kryesuese e GP
Almedin Fejza, Kryesues i GP
Alisa Avdi, Zëvendës kryesuese e GP
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje SocialeGrupi Punues për Çështje të Kulturës
Besart Jashari, Kryesuese e GP
Nurije Shala, Zëvendës kryesuese e GP
Miloš Arsić, Kryesues i GP
Mirjeta Qehaja, Zëvendës kryesuese e GP