Komunitetet në KKK


Komuniteti Serb: pesë (5) përfaqësues, prej të cilëve dy (2) mund të jenë deputetë të Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Boshnjak: tre (3) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Turk: tre (3) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Goran: dy (2) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Rom: dy (2) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Ashkali: dy (2) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Egjiptian: dy (2) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Malazez: dy (2) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;

Komuniteti Kroat: dy (2) përfaqësues, prej të cilëve një (1) mund të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës;