OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu člana 22. Statuta Konsultativnog veća za zajednice, objavljenog dekretom br. DNJ – 02 – 2017 Predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice

OBJAVITI OVO JAVNO OBAVEŠTENJE

 • Pozivaju se organizacije koje predstavljaju zajednice da podnesu zahtev za prijavu, listu kandidata za članove Konsultativnog veća za zajednice i listu delegata sa pravom glasa.
 • Pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu su pozvani da se pojedinačno prijave za članstvo u Konsultativnom veću za zajednice.
 • Predstavnička organizacija zajednice – označava svaku nevladinu organizaciju, koja je osnovana i registrovana u skladu sa relevantnim zakonom, i koja izjavljuje da predstavlja određenu zajednicu.
 • Konsultativno veće za zajednice se sastoji od predstavnika svih kosovskih zajednica i predstavnika Vlade, Kancelarije predsednika i drugih relevantnih agencija, kako je definisano članom 12 (6) Zakona, koji uključuje:
 • od dva (2) predstavnika romske, egipćanske, goranske, aškalijske, crnogorske i hrvatske zajednice, od kojih jedan (1) može biti poslanik u Skupštini Republike Kosovo;
 • od tri (3) predstavnika bosanske i turske zajednice, od kojih jedan (1) može biti poslanik Skupštine Republike Kosovo;
 • pet (5) predstavnika srpske zajednice, od kojih dva (2) mogu biti poslanici Skupštine Republike Kosovo.

Prijave se dostavljaju Sekretarijatu Saveta do 23.07.2020.godine do 16:00 časova. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti prihvaćene.

Kako se prijaviti:
Prijave se mogu slati na:

 • E-pošta
 • Fizička isporuka i
 • redovnom poštom na sledeću adresu:

Zgrada Skupštine, Kancelarija predsednika Republike Kosovo,
Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, Kancelarija N-320, Priština, 10000, Kosovo

Za preuzimanje aplikacija posetite veb stranicu Konsultativnog veća za zajednice www.ccc-rks.net

Ili kontaktirajte Avnija Bahtijarija
Telefon: +383 (038) 200 12 048
e-mail: avnija.bahtijari@president-ksgov.net

1. Procedure prijave i imenovanja za članove Saveta:

1. U roku od trideset (30) kalendarskih dana od datuma ovog oglasa, organizacije koje predstavljaju zajednice mogu se prijaviti za Savet i morate priložiti sledeća dokumenta:

*popunjen zahtev za prijavu;
*uverenje o registraciji i statut reprezentativne organizacije relevantne zajednice;
*spisak aktivnosti reprezentativne organizacije relevantne zajednice;
*izjava koja pokazuje ugled i dobar odnos sa zajednicom koju želi da predstavlja;
*izjava o neumešanosti u aktivnosti koje uništavaju međuetničke odnose u Republici Kosovo;
*izjava o poštovanju kodeksa ponašanja;
*listu kandidata za članove Saveta koja mora da sadrži:
*biografija kandidata;
*kopiju identifikacionog dokumenta Republike Kosovo;
*lista prioriteta u slučaju izbora kandidata za predstavnika relevantne zajednice u Savetu;
*svedočenje iz suda da kandidat nije osuđivan za krivično delo;
*spisak delegata koji učestvuju i glasaju u izboru kandidata dotične zajednice.

2. Liste kandidata i delegata

Lista kandidata i lista delegata koji će glasati moraju da sadrže sledeće podatke:
* lista kandidata za članove Saveta mora da sadrži najmanje dva (2) kandidata, od kojih pedeset (50) odsto kandidata mora biti muškog pola i pedeset (50) odsto ženskog pola;
* u slučaju da zajednica ima neparan broj mesta u Savetu, nijedan pol neće imati zastupljenost manju od četrdeset (40) procenata, odnosno više od šezdeset (60) procenata na listi kandidata;
* lista delegata koji će glasati iz svake reprezentativne organizacije zajednice koja se prijavi mora da sadrži dve (2) osobe.
U roku od trideset (30) kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog oglasa, kandidati koji se pojedinačno prijavljuju za članstvo u Savetu moraju priložiti sledeća dokumenta:
* popunjen obrazac za prijavu
* izjava koja pokazuje ugled i dobar odnos sa zajednicom koju želi da predstavlja
* izjava o neumešanosti u aktivnosti koje uništavaju međunacionalne odnose u Republici Kosovo
* izjava o poštovanju kodeksa ponašanja
* biografija kandidata
* kopija identifikacionog dokumenta Republike Kosovo
* lista prioriteta u slučaju izbora kandidata za predstavnika relevantne zajednice u Savetu
* svedočenje iz suda da kandidat nije osuđivan za krivično delo

3. Kriterijumi za izbor članova Saveta

Član Saveta ne može biti lice, ako:

* nema više od osamnaest (18) godina na dan ročišta za nominaciju;
* nije registrovan kao državljanin Republike Kosovo;
* je pravosnažnom sudskom presudom osuđen za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od šest (6) meseci ili više, ili za bilo koje krivično delo u vezi sa jezikom mržnje, diskriminacije, netolerancije ili motivacije etničkog nasilja, bez obzira na dužinu trajanja takve rečenice.
* lice ne može biti član Saveta ako je član Saveta bilo dva (2) mandata.

4. Pregled zahteva za prijavu

Sekretarijat Saveta razmatra zahteve za prijavu organizacija koje predstavljaju zajednice i kandidata koji se prijavljuju pojedinačno.

U slučaju da je zahtev za prijavu nepotpun, Sekretarijat obaveštava reprezentativnu organizaciju zajednice i kandidate koji se pojedinačno prijavljuju u roku od sedam (7) dana od podnošenja prijave o nedostatku dokumentacije i ista mora biti popunjena u roku od sedam (7) dana od dana kada je konstatovan nedostatak uredne dokumentacije.

Predstavnička organizacija zajednice ili kandidat koji se pojedinačno prijavi, a koji nije dostavio odgovarajuću dokumentaciju, neće moći da učestvuje u sednici predlaganja.

Sekretarijat Saveta, na osnovu pregledane dokumentacije, obaveštava predstavničke organizacije zajednice i kandidate koji se pojedinačno prijave o ispunjenosti uslova za prijavu u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od dana isteka roka za prijavu.

5. Organizacija sednice za imenovanje

U roku od petnaest (15) dana od dana ispunjenja uslova za prijavu od strane reprezentativnih organizacija relevantne zajednice i kandidata koji se prijavljuju pojedinačno, Sekretarijat Saveta organizuje održavanje sednice za predlaganje kandidata.

Sekretarijat Saveta pismeno obaveštava relevantne predstavničke organizacije zajednice i kandidate koji se pojedinačno prijave o datumu i mestu održavanja sednice za predlaganje kandidata najmanje pet (5) pre njenog održavanja.

Obaveštenje za predstavničke organizacije zajednice i kandidate koji se pojedinačno prijavljuju na sednicu nominovanja sadrži:
* datum i mjesto sednice za predlaganje;
* spisak reprezentativnih organizacija zajednice koje će učestvovati u predlaganju predstavnika relevantne zajednice u Savetu;
* spisak predloženih kandidata za članove Saveta i delegate koji će glasati na sednici za imenovanje.

Obrasci:

 1. Prijava za NVO
 2. Prijava za kandidata koju je predložila NVO
 3. Prijava za pojedinačnog kandidata
 4. Spisak aktivnosti NVO
 5. Spisak izjava
 6. Spisak kandidata i delegata
 7. Lista prioriteta