Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

23. septembar 2019, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za zapošljavanje i socijalna pitanja održale su zajednički sastanak na kojem su razmatrale Nacrt zakona o socijalnom stanovanju. Nakon rasprave, članovi su se saglasili da se pošalju komentar na ovaj nacrt zakona, nakon tačke 1.4. u stavu 1. člana 4. dodati tačku koja glasi: 1.5. majke koje se same hrane.