Obaveštenje o prijavi za članove Saveta

Na osnovu člana 22. Statuta Konsultativnog veća za zajednice, objavljenog dekretom br. DNJ – 02 – 2017 Predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice

OBJAVITI OVO JAVNO OBAVEŠTENJE

• Pozivaju se organizacije koje predstavljaju zajednice da podnesu zahtev za prijavu, listu kandidata za članove Konsultativnog veća za zajednice i listu delegata sa pravom glasa.
• Pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu su pozvani da se pojedinačno prijave za članove Konsultativnog veća za zajednice.

Rok za prijavu:

Prijave se dostavljaju Sekretarijatu Saveta do 04.07.2018.godine do 16:00 časova. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti prihvaćene.

Kako se prijaviti:

Prijave se mogu slati na:
• E-pošta
• Fizička isporuka i
• redovnom poštom na sledeću adresu:

Zgrada Skupštine, Kancelarija predsednika Republike Kosovo,

Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, Kancelarija N-321, Priština, 10000, Kosovo

ili kontaktirajte Blerim N. Krasniqi

Telefoni: +381 (038) 200 12 048
e-mail: blerim.n.krasniqi@president-ksgov.net

AlbanacTurski
1. Prijava za organizaciju
2. Prijava za kandidata kojeg predloži organizacija
3. Prijava za pojedinačnog kandidata
4. Spisak deklaracija
5. Lista prioriteta
6. Spisak aktivnosti organizacije
7. Lista kandidata i delegata
8. Procedure prijave i nominacije
1. Topluluk için temsilci kuruluşr çuşvurusu
2. Topluluklar için danişma konseyi’nde üye için kuruluş tarafindan önerilen aday başvurusu  
3. Topluluklar için danişma konseyi’nde üye için bireysel aday başvurusu
4. Beyan listesi
5. Öncelikler listesi
6. Faaliyetler listesi
7. Konsey üye için adayların listesi
8. Adaylık Prosedürleri