Njoftimi për aplikim për anëtarë të Këshillit

Në bazë të nenit 22 të Statutit të Këshillit Konsultativ për Komunitete, të shpallur përmes dekretit Nr. DNJ – 02 – 2017 të Presidentit të Republikës së Kosovës, Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete


SHPALL KËTË NJOFTIM PUBLIK

• Ftohen organizatat përfaqësuese të komuniteteve të paraqesin kërkesën për aplikim, listën e kandidatëve për anëtarë në Këshillin Konsultativ për Komunitete dhe listën e delegatëve me të drejtë vote.
• Ftohen personat që i takojnë komuniteteve jo shumicë të Kosovës të aplikojnë në mënyrë individuale për anëtarë në Këshillin Konsultativ për Komunitete.

Afati i fundit për aplikim:
Aplikacionet duhet të dorëzohen në Sekretariatin e Këshillit deri më 04.07.2018, 16:00. Aplikacionet e dorëzuara pas këtij afati, nuk do të pranohen.

Si të aplikoni:
Aplikacionet mund të dërgohen me:
• Postë elektronike
• Dorëzim fizik dhe
• përmes postës së rregullt në adresën e mëposhtme:

Ndërtesa e Kuvendit, Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës,

Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete, Zyra N-321, Prishtinë, 10000, Kosovë

apo kontaktoni Blerim N. Krasniqi

Telefoni: +381 (038) 200 12 048
e-mail: blerim.n.krasniqi@president-ksgov.net

ShqipTurqisht
1. Aplikacioni për organizatën
2. Aplikacioni për kandidatin e propozuar nga organizata
3. Aplikacioni për kandidatin individual
4. Lista e deklaratave
5. Lista e prioriteteve 
6. Lista e aktiviteteve të organizatës
7. Lista e kandidatëve dhe delegatëve 
8. Procedurat e Aplikimit dhe Nominimit 
1. Topluluk için temsilci kuruluşr çuşvurusu
2. Topluluklar için danişma konseyi’nde üye için kuruluş tarafindan önerilen aday başvurusu  
3. Topluluklar için danişma konseyi’nde üye için bireysel aday başvurusu
4. Beyan listesi
5. Öncelikler listesi
6. Faaliyetler listesi
7. Konsey üye için adayların listesi
8. Adaylık Prosedürleri