Saopštenje za javnost 01.12.2015

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 01 decembar 2015

Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas svoj redovni sastanak. U okviru tačke dnevnog reda predstavljen je izveštaj predsednika i predsednika radnih grupa, predsednika Veća g. Darko Dimitrijević upoznao je članove Savjeta sa učešćem na dva sastanka Komisije za razmatranje kandidata za imenovanje u Ustavni sud, kao i sa studijskom posjetom Predsjedništva Vijeća i službenika Sekretarijata u Zagrebu. , Većima nacionalnih manjina u Zagrebu.

Predsednica Radne grupe za pitanja kulture gđa. Esin Šiško i g. Josip Blaško, zamenik predsednika Radne grupe za zakonodavstvo, upoznao je članove Saveta sa sastancima odgovarajućih radnih grupa i pitanjima o kojima se razgovaralo na sastanku.

Član Saveta g. Blerim Ibrahimi je obavestio članove Saveta o svom učešću na sastanku Tima za izradu Strategije i Akcionog plana za zajednicu Roma, Aškalija i Egipćana 2016-2020.

Članovi Josip Blaško, Dušan Radaković, Mejdin Saliji, Adem Abazaj i Emrin Zirapi upoznali su članove sa održanim sastancima sa akreditovanim organizacijama i drugim pripadnicima civilnog društva iz njihovih zajednica, koje su ocenili kao veoma značajne i istakli potrebu za organizovanjem ovakvih aktivnosti i u budućnosti.