Saopštenje za javnost 18.04.2018

Radna grupa za zakonodavstvo

Priština, 18 april 2018

Zgrada Skupštine, sala N-225

Radna grupa za zakonodavstvo je na današnjem sastanku razmotrila Nacrt Strategije lokalnog ekonomskog razvoja 2018-2022, kao i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-147 o finansiranju političkih subjekata. Članovi radne grupe su, nakon pregleda, ocenili dva dobro sastavljena dokumenta iz resornih ministarstava i na njih nisu imali dodatnih komentara.