Saopštenje za javnost 30.12.2014

Konsultativno veće za zajednice

Priština, 30 decembar 2014
Zgrada Skupštine, hala S-I

Konsultativni savet za zajednice održao je danas poslednji redovni sastanak za 2014. Na sastanku su date preporuke koje će biti upućene Vladi Republike Kosovo, a koje se odnose na ilegalnu migraciju za pripadnike nevećinskih zajednica. Na sednici je razmotren i usvojen godišnji plan rada Saveta za 2015. godinu, u kome su konkretno definisani: Opšti ciljevi, mere, aktivnosti, institucije i službena lica odgovorna za njihovo sprovođenje, rokovi za njihovo ispunjenje kao i mogući rizici koji bi mogli uticati na predviđeno je sprovođenje ovog plana. Na dnevnom redu bio je i predlog za formiranje Radne grupe za pitanja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, koja nije dobila neophodnu podršku članova Saveta.