Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

08. april 2019, Priština

Foto: Sastanak radne grupe za jezička pitanja

Radna grupa za zakonodavstvo i Radna grupa za pitanja kulture održale su zajednički sastanak na kojem su razmatrale Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 02/L-88 Za kulturno nasleđe. Nakon razgovora članova, predsednik Radne grupe za zakonodavstvo g. Berhil Šasivari, naglasio je da možemo zaključiti da izmene i dopune predviđene ovim predlogom zakona ne utiču na interese pripadnika nevećinskih zajednica. Sa nalazom g. Šasivari, složili su se i ostali članovi prisutni na sastanku.