Sastanak radne grupe za zakonodavstvo

23. jun 2021, Priština

Radna grupa za zakonodavstvo je na današnjem sastanku razmatrala Nacrt zakona o dopunama i izmjenama zakona br. 04/L-017 za besplatnu pravnu pomoć. Nakon rasprave i razmatranja, članovi radne grupe nisu imali dodatnih komentara ili sugestija na ovaj nacrt zakona.