Takimi i grupit punues për legjislacion

23 Qershor 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Plotësimin dhe Ndryshmin e Ligjit NR. 04/L-017 për Ndihmën Juridike Falas. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit anëtarët e grupit punues nuk patën ndonjë koment apo sugjerim shtesë në këtë projektligj.