Sastanak sa zajednicom Aškalija

23. jun 2020, Priština

Predstavnici zajednice Aškalija u Savetu održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama zajednice Aškalija, koje učestvuju u procesu nominovanja, kao i sa drugim predstavnicima civilnog društva. U susretu g. Ćerim Emini je učesnike sastanka detaljno informisao o svom radu i angažovanju u Savetu, kao i Radnoj grupi za zakonodavstvo i Radnoj grupi za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja. Takođe, gđa. Giltene Osmani upoznala je učesnike sastanka sa mandatom, ulogom, organizacijom i radom Savjeta, te predstavila svoj rad i angažman u radnoj grupi za pitanja obrazovanja.
Zatim su se u debatu uključili i učesnici sastanka g. Bajram Goliki, g. Besart Jašari, g. Bajram Ilazi, svojim pitanjima i diskusijama o pitanjima od značaja i interesa, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, socijalna pitanja i druga za zajednicu Aškalija, zahvalio se na organizaciji skupa.
Predstavnici zajednice Aškalija g. Kerim Emini i gđa. Giltene Osmani, ponudila je odgovore na pitanja učesnika, ujedno im se zahvalila na učešću i doprinosu sastanku.