Lista e anëtarëve

Lista e anëtarëve të Këshillit Konsultativ për Komunitete – mandati 2016 – 2018:

 1. Darko Dimitrijević – komuniteti serb
 2. Sanja Vuković – komuniteti serb
 3. Živoin Ćirković – komuniteti serb
 4. Slobodan Mitić – komuniteti serb
 5. Dušan Radaković – komuniteti serb
 6. Isak Meta – komuniteti boshnjak
 7. Amela Radončić – komuniteti boshnjak
 8. Berhil Šasivari – komuniteti boshnjak
 9. Esin Şişko – komuniteti turk
 10. Liriye Gaş – komuniteti turk
 11. Agim Rifat – komuniteti turk
 12. Gazmen Salijević – komuniteti rom
 13. Seljatin Emini – komuniteti rom
 14. Lendrit Qeli – komuniteti egjiptian
 15. Adem Abazaj – komuniteti egjiptian
 16. Blerim Ibrahimi – komuniteti ashkali
 17. Qerim Emini – komuniteti ashkali
 18. Salif Zećiri – komuniteti goran
 19. Emrin Zurapi – komuniteti goran
 20. Lazar Radulović – komuniteti malazez
 21. Biserka Djurdjević – komuniteti malazez
 22. Cicilija Čolakić – komuniteti kroat
 23. Sebastijan Čolakić – komuniteti kroat
 24. Branislav Nikolić – Zyra e Presidentit
 25. Ivan Tomić – Zyra e Kryeministrit
 26. Uroš Staletović – Ministria për Komunitete dhe Kthim