Presidentja Osmani emëron anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, ka emëruar 27 anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete (KKK).

Emërimi për mandat dy vjeçar i anëtarëve të KKK-së, është rezultat i një procesi të nominimit brenda secilit komunitet dhe në fund emërimit të tyre nga Presidentja e Republikës.

Bazuar në Rregulloren e KKK-së, brenda tridhjetë ditëve pas emërimit të anëtarëve të rinj, Këshilli e mban takimin e vet konstituiv, i cili do të kryesohet nga anëtari më i vjetër i Këshillit dhe nga radhët e tij zgjedh kryesinë e Këshillit.

KKK-ja përbëhet nga njëzeteshtatë anëtarë, përfaqësues të të gjitha komuniteteve të Kosovës, siç është përcaktuar me nenin 12 (6) të Ligjit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovës, që përfshinë:

· nga dy (2) përfaqësues të komunitetit rom, egjiptian, goran, ashkali, malazez dhe kroat

· nga tre (3) përfaqësues të komunitetit boshnjak dhe turk,

· pesë (5) përfaqësues të komunitetit serb,

· një (1) përfaqësues i lartë i Zyrës së Presidentes;

· tre (3) përfaqësues të lartë të Qeverisë, që caktohen nga ministria apo agjencia, fushëveprimi i të cilëve është me rëndësi të veçantë për komunitetet.

Lista e anëtarëve të KKK-së

 1. Zoran Đokić – komuniteti serb
 2. Petar Đorđević – komuniteti serb
 3. Miloš Arsić – komuniteti serb
 4. Brankica Timotijević – komuniteti serb
 5. Saša Petrović – komuniteti serb
 6. Agim Ferati – komuniteti boshnjak
 7. Almedin Fejza – komuniteti boshnjak
 8. Dževahira Kolenović – komuniteti boshnjak
 9. Sevim Bërveniku – komuniteti turk
 10. Atakan Koro – komuniteti turk
 11. Ibrahim Ömer – komuniteti turk
 12. Fehim Sali – komuniteti goran
 13. Amira Mustafa – komuniteti goran
 14. Sunaj Garipi – komuniteti rom
 15. Alisa Avdi – komuniteti rom
 16. Besart Jashari – komuniteti ashkali
 17. Bajram Ilazi – komuniteti ashkali
 18. Blerim Shala – komuniteti egjiptian
 19. Mirjeta Qehaja – komuniteti egjiptian
 20. Denis Ivić – komuniteti malazez
 21. Valentina Ivić – komuniteti malazez
 22. Josip Cirimotić – komuniteti kroat
 23. Silvana Palić – komuniteti kroat
 24. Artan Murati – Zyra e Presidentes
 25. Elizabeth Katherine Gowing – Qeveria
 26. Slaviša Mladenović – Qeveria e Republikës së Kosovës
 27. Nurije Shala – Qeveria e Republikës së Kosovës