Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

22 Mars 2019, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur sot takim, në të cilin morën pjesë z. Bajrush Sezairi, zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe znj. Nazan Safçi, Udhëheqëse e Divizionit për Arsimin e Komuniteteve, në këtë ministri. Në takim anëtarët e grupit punues dhe përfaqësuesit e ministrisë, diskutuan lidhur me zbatimin e kurrikulës së re, si dhe çështje të tjera me rëndësi në fushën e arsimit për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës.