Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

17. Dhjetor 2020, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim planin vjetor të punës për vitin 2021. Pas diskutimit, dhe shqyrtimit të propozim planit vjetor të punës, i njëjti u miratua njëzëri nga anëtarët e Këshillit.