Komunikatë për shtyp 06 shkurt 2018

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

Prishtinë, më 06 shkurt 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve ka mbajtur sot mbledhje në të cilën ka shqyrtuar propozim rekomandimet pas tryezave të rrumbullakëta me temën “Qasja e mediave lokale dhe shoqërisë civile në përdorimin dhe promovimin e gjuhëve zyrtare në komunë”.

Pas shqyrtimit, anëtarët e grupit punues u pajtuan për miratimin e propozim rekomandimeve të cilat do t’ i propozohen Këshillit për miratim, dhe të njëjtat më pas të ju dërgohen institucioneve përkatëse.