Komunikatë për shtyp 27 tetor 2016

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

Prishtinë, më 27 tetor 2016

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues, kanë zgjedhur znj. Sanja Vuković, kryesuese, si dhe z. Sebastijan Čolakić, zëvendëskryesues të grupit punues. Në mbledhje, anëtarët e grupit punues, diskutuan për çështje që janë me interes për pjesëtarët e komuniteteve joshumicë, si dhe për çështjet të cilat do t’i trajtojnë me prioritet në të ardhmen.