Komunikatë për shtyp 28 dhjetor 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete

Prishtinë, më 28 dhjetor 2017

Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I

Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt mujore, të fundit për vitin 2017. Në mbledhje anëtarët shqyrtuan dhe miratuan propozim Planin Vjetor të Punës së Këshillit, për vitin 2018. Në Planin Vjetor të Punës, janë përcaktuar në mënyrë konkrete objektivat, masat, aktivitetet dhe afatet për përmbushjen e tyre, si dhe përgjegjësit për zbatimin e tyre.