Mbledhja e grupit punues 05.03.2014

Grupi Punues për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Salla N 225, ora 13:00

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Shqyrtimi i kërkesës së kuvendit komunal të Pejës për ndërtimin e shtëpive për të kthyerit nga lagja Kristali dhe hartimi i rekomandimeve,
  4. Të ndryshme.

Grupi Punues për çështje sociale

Salla N 225, ora 14:30

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Diskutim lidhur me mungesën e raportit vjetor të përfituesve ndihmës sociale të komuniteteve jo shumicë në qendrat sociale nëpër komuna,
  4. Mosfunksionimi i grupit për çështje sociale,
  5. Të ndryshme.