Mbledhja e grupit punues 06.02.2014

Grupi Punues jo formale

Rendi i ditës:

  1. Diskutim rreth funksionimit të Grupeve Punuese,
  2. Diskutim për identifikimin e çështjeve që janë në interes të KKK-së, dhe mundësinë e angazhimit të konsulentit të jashtëm,
  3. Diskutim për temat qe do te trajtohen me rastin e mbajtjes se punëtorisë te datës 14 Shkurt 2014,
  4. Të ndryshme.