Presidenti emëron anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete

26 Shtator 2018, Prishtinë – Presidenti i Republikës së Kosovës z. Hashim Thaçi, ka emëruar anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete (KKK).

Mandati i anëtarit të Këshillit është dy vjeçar dhe vjen si rezultat i një procesi të kandidimit nga organizatat përfaqësuese të komuniteve, si dhe kandidimit inidividual, seancave të nominimit brenda secilit komunitet dhe në fund emërimit të tyre nga Presidenti i shtetit.

Këshilli përbëhet nga njëzeteshtatë anëtar, përfaqësues të të gjitha komuniteteve të Kosovës, siç është përcaktuar me nenin 12 (6) të Ligjit, që përfshin:

  • nga dy (2) përfaqësues të komunitetit rom, egjiptian, goran, ashkali, malazez dhe kroat
  • nga tre (3) përfaqësues të komunitetit boshnjak dhe turk,
  • pesë (5) përfaqësues të komunitetit serb,
  • një (1) përfaqësues i lartë i Zyrës së Presidentit;
  • tre (3) përfaqësues të lartë të Qeverisë, që caktohen nga ministria apo agjencia, fushëveprimi i të cilëve është me rëndësi të veçantë për komunitetet.

Bazuar në rregulloren e KKK-së, brenda tridhjetë ditëve pas emërimit të anëtarëve të rinj, Këshilli e mban takimin e vet konstituiv, i cili do të kryesohet nga anëtari më i vjetër i Këshillit dhe nga radhët e tij zgjedh kryesinë e Këshillit.

Lista me emrat e anëtarëve, përfaqësues nga nëntë (9) komunitete, të emëruar nga Presidenti:

NrEmri dhe mbiemriKomunitetiOrganizata
1Živoin Ćirković Serb/SrpskaGračanačka inicijativa za održivi razvoj 
Ivana Đokić    Serb/SrpskaOmladinska Parteska  Aktivnost
Dejan RepanovićSerb/SrpskaCenter for the Rights  of Miniority Communities
Aleksandar RapajićSerb/SrpskaCentar za zastupanja demokratske kulture
Dragana SerafimovićSerb/SrpskaChoice of Youth
Benek KirkulTurk / TurskaKosova Turk Yazarlar Birligi
Şerafedin ȌmerTurk / TurskaYunus Emre
Alpay MustafaTurk / TurskaKandidat i pavarur
Anesa ČolakovićBoshnjak / BošnjačkaWake up Women
10 Berhil ŠasivariBoshnjak / BošnjačkaSofra
11 Senada SagdatiBoshnjak /  BošnjačkaNVO Equality
12 Edon Gërbani Egjiptian / EgipćanskaARENA
13 Adelina Qorraj Emini Egjiptian / EgipćanskaWomen Alliance for  Integration
14 Emrah Cermjani Rom / RomskaRoma in Action
15 Ridvan Gashi Rom / RomskaMultiethnic Culture of Kosovo
16 Gyltene Osmani Ashkali / AškalijskaBashkimi rinor e ardhmja e ndritur
17 Qerim Emini Ashkali / AškalijskaLëvizja për Zhvillim  Social
18 Amra Zaimi Goran / GoranskaIniciativa zena Gore
19Salif Zećiri Goran / GoranskaDemokratska Omladina Gore
20 Lazar RadulovićMalazez / CrnogorskaUdruzenje Crnogoraca Lovcen
21 Vesna DabetićMalazez / CrnogorskaUdruzenje Crnogoraca Kosove 
22 Cicilija Čolakić Kroat / HrvatskaHrvatska Udruga Sveti Nikola
23 Josipa ČolakićKroat / HrvatskaHrvatska Udruga Sveti Nikola

Mandati i Këshillit, siç është përcaktuar me nenin 60 (3) të Kushtetutës, përfshin: ofrimin e një mekanizmi për shkëmbimin e rregullt ndërmjet komuniteteve dhe Qeverisë; mundësinë e komuniteteve për të komentuar në një fazë të hershme nismat legjislative dhe politike, të cilat mund të përgatiten nga Qeveria, për të sugjeruar nisma të tilla dhe për të kërkuar që pikëpamjet e tyre të përfshihen në projektet dhe programet përkatëse.