Category «Uncategorized»

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama goranske i bošnjačke zajednice za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice.

Sednice Nominacije

Danas je održana Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama srpske zajednice za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice.

Sednice Nominacije

Danas su održane Sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama turske i romske zajednice za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice.

Sednice Nominacije

Seanca e Nominimit me komunitetin Malazez

Počelo je održavanje Sednica nominacije sa predstavničkim organizacijama zajednica za nove članove u Konsultativnom veću za zajednice. Danas su održane dve sednice nominacije sa predstavničkim organizacijama crnogorske i aškalijske zajednice.

Konsultativno veće za zajednice

29-30. jun 2022, Prevalle Konsultativni veće za zajednice u okviru Kancelarije predsednika, uz podršku Misije OEBS-a, organizovao je radionicu za izgradnju kapaciteta sa ciljem da se poveća uključenost članova Saveta u sva pitanja koja se odnose na njihov mandat. Svrha radionice je bila jačanje svesti Saveta o funkcionisanju i mandatu mehanizama za zaštitu opštinskih zajednica, …

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

2. jun 2022, Priština Konsultativni savet za zajednice je na danas održanoj sednici razmotrio preporuke koje je predložila Radna grupa za pitanja jezika, za opštinu Prizren i za Ministarstvo kulture, nakon razmatranja koje su odobrili članovi Saveta. Takođe, na sednici je Savet razmatrao predlog i komentar koji je predložio predsedavajući Radne grupe za zakonodavstvo, na …

Sastanak sa OEBS-om

26.maj 2022, Priština Predsednik Saveta g. Agim Ferati, zamenik predsedavajućeg gđa. Gulten Nobırda i sekretar Saveta gđa. Nafiie Gas, primili su na sastanku ambasadora Majkla Devenporta, šefa Misije OEBS-a na Kosovu, g. Đovani Korbo, specijalni savetnik za nealbanske zajednice i koordinator za informisanje, gđa. Tereza ​​Abrahamsen, zamenica šefa Kancelarije za politička pitanja i komunikacije i gđa. …

Sastanak radne grupe za jezička pitanja

26.maj 2022, Priština Radna grupa za pitanja jezika je na današnjem sastanku razmotrila predlog preporuke koji će biti upućen Ministarstvu kulture, omladine i sporta, Opštini Prizren i Ministarstvu lokalne uprave.

Posjeta Sarajevu

11-15.maj 2022, Sarajevo Od 11-15 maja 2022, na poziv Vijeća bosanskohercegovačkih intelektualaca upućen članovima Vijeća iz bosanskohercegovačke zajednice i Sekretarijata KKK, organizovana je studijska posjeta Bosni i Hercegovini-Sarajevo. Tokom posjete Bosni i Hercegovini-Sarajevo održani su sastanci sa gradonačelnikom dr. Nedžadom Mulabegovićem i Izvršnim odborom Kongresa u Vijeću bosanskih intelektualaca, sa gradonačelnikom Kulturne zajednice Bosanaca Ringjalljom, …

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

5.maj 2022, Priština Konsultativni savet za zajednice je na današnjem sastanku razmotrio i usvojio predložene komentare na Nacrt zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosovo. Na sastanku su članovi razmatrali i predlog za obeležavanje Dana kulturne raznolikosti u Republici Kosovo.