Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit  në takimin e mbajtur sot, e zgjodhi znj. Dževahira Kolenović, për kryesuese të grupit punues dhe z. Sunaj Garipi, zëvendëskryesues të këtij grupi. Në takim, anëtarët diskutuan edhe për aktivitetet e grupit punues gjatë këtij viti.