Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

25 Korrik 2019, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimet e propozuara nga anëtarët e grupit punues. Pas shqyrtimit anëtarët e grupit punues u pajtuan që t’i propozojnë për miratim Këshillit, dhe të njëjtat pas miratimit në Këshill, t’i dërgohen Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.