Takimi i grupit punues për legjislacion

26 Janar 2022, Prishtinë

Grupi Punues për Legjislacion në takim e mbajtur sot, e zgjodhi z. Aleksandar Rapajić, kryesues të grupit punues. Në takim grupi punues, shqyrtoi projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 06/L- 056 Për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas shqyrtimit anëtarët e grupit punues u pajtuan për një koment në paragrafin 1.2 në nenin 4 të projektligjit.